Algemene leveringsvoorwaarden

De Uitbeelder, de onderneming achter deze website, hanteert algemene leveringsvoorwaarden. U kunt ze hieronder downloaden (druk op de blauwe knop) of direct lezen.
Op verzoek worden ze aan u opgestuurd per e-mail of post.

Tenzij anders overeengekomen zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten.

Eenzijdig opleggen van eigen en/of uitdrukkelijk van de hand
wijzen van deze leveringsvoorwaarden wordt niet op prijs gesteld.

 
Algemene leveringsvoorwaarden direct lezen

Artikel 1: Begripsbepaling

1.1    Onder opdrachtgever wordt verstaan: Die partij die met De opdrachtnemer een overeenkomst aangaat waarbij De opdrachtnemer geacht wordt diensten te verlenen aan de opdrachtgever.

1.2   Onder opdrachtnemer wordt verstaan: De Uitbeelder, Onno van Geuns, Eemweg 86, 4105 ZA Culemborg, Nederland (kvk 30 10 22 70, btw-id: NL001940915B83).

1.3    Onder opdracht wordt verstaan alle werkzaamheden, zowel voorbereidend, uitvoerend als afrondend, voortvloeiend uit de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst bedoelde diensten.    

Artikel 2: Leveringsvoorwaarden

2.1    Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht bekend bij beide partijen.    

Artikel 3: Uitvoeringsvoorwaarden

3.1    Opdrachtgever draagt zorg voor een juiste voor de opdracht geschikte locatie, in acht nemende dat de voor uitvoering gekozen locatie bij sommige opdrachten aan specifieke afmetingen en inrichting dienen te voldoen en dat uitvoeringen van opdrachtnemer in sommige  gevallen geluidsoverlast kunnen veroorzaken voor nabijgelegen ruimtes.

3.2    Afhandeling van klachten door derden over voor uitvoering van de opdracht veroorzaakte geluidsoverlast valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Eventuele door derden geclaimde schade hieromtrent kan op geen enkele wijze worden verhaald op opdrachtnemer.

3.3    Indien geluidsoverlast uit omliggende ruimtes storend is voor de uitvoering van de opdracht of indien de ruimte door opdrachtnemer om andere redenen als niet geschikt wordt bevonden, dan draagt opdrachtgever zorg voor een vervangende wel geschikte ruimte. Mocht er geen passende oplossing gevonden worden voor het probleem dan vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht zonder zichzelf daarbij te ontslaan van de onder Artikel 4, Artikel 5  en Artikel 6 genoemde betalingsverplichtingen.

3.4    Opdrachtgever draagt zorg voor de juiste inrichting van de locatie.

3.5    De opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer en haar voor de opdracht ingehuurde bemensing te voorzien van een aantal gratis consumpties van eenvoudige aard en wel minimaal 2 consumpties per uur, gedurende tijd dat de hiervoor vermelde personen op de plaats van het optreden aanwezig zijn. Voorts is de opdrachtgever verplicht, wanneer de hiervoor vermelde personen langer dan 5 uur op de plaats van het optreden aanwezig zijn hen een maaltijd aan te bieden, rekening houdende met eventuele dieetwensen.

3.6    Bij het aangaan van de overeenkomst staat de opdrachtgever in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen levert voor de opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer nimmer overmacht op.

3.7    Opdrachtgever is zich bewust dat, afhankelijk van de aard van de opdracht, opdrachtnemer tijd nodig heeft om de locatie in te richten en eventueel decor en techniek op- en af te bouwen. Tijdens deze op- en afbouw is de toegewezen ruimte niet beschikbaar voor ander gebruik.

3.8    De plaats van optreden voldoet op de overeengekomen aanvangstijd aan de wensen van de opdrachtnemer. De tijd die het vergt om de inrichting alsnog te verzorgen beïnvloedt niet automatisch de overeengekomen eindtijd.

3.9    Dat verschuivingen in het programma van de opdrachtgever, in- of uitlopen van een voorprogramma, een maaltijd of welke andere omstandigheid dan ook, niet automatisch betekent dat het optreden van de opdrachtnemer integraal meeverschuift. Slechts in overleg kan een nieuwe start- en eindtijd voor het optreden worden bepaald.
Kortom wat er bij aanvang aan tijd verloren gaat komt er aan het einde niet vanzelfsprekend bij.    

Artikel 4: Honorarium, reiskosten en tarieven.

4.1    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berust de honorering van de door opdrachtnemer geleverde diensten op dagdeeltarieven.

4.2    Daar waar sprake is van dagdelen, heeft dit altijd betrekking op een ochtend, middag of avond van ten hoogste 4 uur. Bij overschrijding van deze uren treedt automatisch een nieuw te declareren dagdeel in werking.

4.3    Voorzover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

4.4    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de reiskosten gebaseerd op een vergoeding van € 0,30 per gereden kilometer.

4.5    Voor de opdracht specifiek te maken onkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.    

Artikel 5: Betaling

5.1    Tenzij anders overeengekomen geschiedt de facturering door opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na de uitvoeringsdatum van de opdracht.

5.2    Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum (volledig) betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

5.3    Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is dan gerechtigd een rente van 8% van het totale factuurbedrag per maand in rekening te brengen. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien de opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum €150,- euro.    

Artikel 6: Annuleringen

6.1    Indien de opdrachtgever een offerte of een overeenkomst van opdracht getekend heeft met daarin aangepaste leveringsvoorwaarden, dan zijn de annuleringsvoorwaarden beschreven in die offerte of overeenkomst van opdracht leidend en zijn de hier onder lid 2 genoemde annuleringsvoorwaarden daaraan ondergeschikt.

6.2    In geval van annulering van onder Artikel 1 genoemde opdracht(en) of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever, geldt onderstaande vergoedingsregeling:
a    Bij een annulering wordt altijd € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
b    Bij annulering komen alle reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten, inclusief de kosten die voortkomen uit afspraken met onderaannemers van opdrachtnemer, voor rekening van de opdrachtgever.
c    Bij annulering vanaf 14 tot 8 dagen voor aanvang van de te leveren dienst, wordt naast de onder Artikel 6 lid 2 sub a genoemde administratiekosten, 50% van de oorspronkelijke vergoeding in rekening gebracht.
d    Bij annulering tot en met 7 dagen voor aanvang van de te leveren dienst wordt, naast de onder Artikel 6 lid 2 sub a genoemde administratiekosten 100% van het oorspronkelijke tarief in rekening gebracht.
e    Wordt een opdracht binnen de termijn van de onder Artikel 6 lid 2, sub b ofArtikel 6 lid 2 sub c geannuleerd en wordt in overleg voor de annulering een vervangende datum binnen een termijn van 90 dagen na de oorspronkelijke uitvoeringsdatum geboekt, dan wordt in plaats van de onder Artikel 6 lid 2 sub c en sub d genoemde annuleringsbedragen een toeslag in rekening gebracht van 25% bovenop de oorspronkelijke vergoeding zoals overeengekomen in de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst. Dit is exclusief de onder Artikel 6 lid 2 sub a genoemde administratiekosten. Vindt de opdracht uiteindelijk toch niet op de vervangende datum en binnen deze 90 dagen termijn plaats, dan worden alsnog de onder Artikel 6 lid 2 sub b enArtikel 6 lid 1 sub c genoemde annuleringskosten in rekening gebracht.
f    Annulering of verplaatsing van een opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden.    

Artikel 7: Personeel

7.1    Opdrachtnemer kan ten allen tijde bemensing van de opdracht wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van uitvoering van de opdracht niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

7.2    Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden, maar opdrachtnemer is altijd bepalend in de keuze van de bemensing.

Artikel 8: Overmacht

8.1    Ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en overmacht aan de kant van opdrachtnemer ontslaat opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringsplicht en de opdrachtgever van afnameplicht, zonder dat de opdrachtgever of opdrachtnemer uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of schade kunnen doen gelden. In overleg zal worden bekeken of de datum van uitvoering kan worden verschoven.

8.2    In geval van overmacht zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan  onverwijld op de hoogte stellen.    

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1    Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de aard en de inhoud van de door opdrachtnemer uit te voeren prestatie.

9.2    Eigendommen van de opdrachtgever, danwel van uitvoeringslocaties zal opdrachtnemer met dezelfde zorg behandelen die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

9.3    Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, die tijdens de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever zou worden toegebracht door opdrachtnemer of door een ander die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met opdrachtnemer heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

9.4    Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor gevolgschade die naar aanleiding van de opdracht mocht ontstaan.

9.5    Indien een derde partij schade lijdt door het handelen of nalaten van opdrachtnemer en hetzij die derde partij daarvoor opdrachtnemer aansprakelijk stelt, hetzij die derde daarvoor de opdrachtgever aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op opdrachtnemer, geldt tussen partijen, dat die schade uiteindelijk zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.     

Artikel 10: Intellectueel eigendom

10.1    Het intellectueel eigendom van de door opdrachtnemer ontwikkelde programma’s, de vorm waarin deze programma’s worden gegoten, het idee achter de programma’s, alsmede titels en de vormgeving van het geheel zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Ook als deze programma’s in opdracht van opdrachtgever zijn ontwikkeld.

10.2    In de communicatie naar deelnemers en naar derden is opdrachtgever gehouden aan het voeren van de juiste en volledige benamingen van de producten van opdrachtnemer. Verbasteringen vervoegingen of het ten dele voeren van de benaming en titels van de door opdrachtnemer geleverde programma's is niet toegestaan.

10.3    Het is de opdrachtgever niet toegestaan om onder Artikel 10 lid 1 genoemde programma’s of onderdelen van programma’s te kopiëren of over te nemen voor eigen gebruik, anders dan na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

10.4    Het is de opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen aan te brengen in onder Artikel 10 lid 1 genoemde zaken, anders dan na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.    

Artikel 11: Beeld- en/of geluidsregistratie

11.1     De opdrachtnemer en/of zijn medewerkers mogen beeld- en/of geluidsregistraties maken van ieder stadium van de opdracht. De registraties kunnen zowel foto’s als filmopnamen zijn.
Als de opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft kan hij dit van te voren schriftelijk kenbaar maken. De opdrachtnemer en/of zijn medewerkers zullen dan geen registraties maken.

11.2    De opdrachtgever en derden mogen ook registraties maken. Het is niet toegestaan om deze te publiceren (via internet of tv) of te vertonen voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van De opdrachtnemer.

11.3     Voor elk gebruik van beeld- en/of geluidsregistraties door derden, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt de opdrachtnemer, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 500,-.

11.4     Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer (illustratie) veranderingen in de beeld- en/of geluidsregistraties aan te brengen.

11.5     Eigen promotie
De opdrachtnemer heeft de vrijheid om de registraties te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.    

Artikel 12: Gegevens

12.1    Opdrachtnemer is verplicht alle informatie over cursisten en collega's van cursisten, bedrijfsgegevens, klanten en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te behandelen en geheim te houden.    

Artikel 13: Toepassing recht

13.1    Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

13.2    Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.

De Uitbeelder, Nieuwegein 6 december 2016 - Alle rechten voorbehouden.

Informatie en contact

U dient uw naam in te vullen

U dient uw bedrijfsnaam in te vullen.

Invalid Input

U dient uw e-mailadres in te vullen.

U dient een bericht in te vullen

Ongeldige invoer

Dit is een website van

De Uitbeelder
Eemweg 86
4105 ZA Culemborg
Nederland

+31 (0)6 307 259 52

btw-id: NL001940915B83


Anderen bekeken ook:
DeUitbeelder.nl

Culemblog.nl

Het kan altijd anders